Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn” là?

Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn” là?

A. Phương pháp giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Chương trình giáo dục

D. Tất cả phương án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!