Theo Luật Giáo dục 2019. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm?

Theo Luật Giáo dục 2019. Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm?

A. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên

B. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức

C. Giáo dục chính quy và giáo dục vừa học vừa làm

D. Giáo dục chính quy và giáo dục bổ túc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này