Theo Luật giáo dục 2019. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ quan, tổ chức nào?

Theo Luật giáo dục 2019. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ quan, tổ chức nào?

A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

B. Cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

C. Lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Tất cả phương án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này