Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ bao nhiêu?

Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ bao nhiêu?

A. 03 tháng tuổi đến 03 tuổi

B. 03 tháng tuổi đến 02 tuổi

C. 03 tháng tuổi đến 04 tuổi

D. 06 tháng tuổi đến 03 tuổi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này