Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục?

Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không phải là nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục

B. Trung thực, công khai, minh bạch

C. Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ

D. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này