Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về chương trình giáo dục?

Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về chương trình giáo dục?

A. Giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên

B. Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế

C. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học

D. Tất cả phương án

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!