Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục?

 Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập

B. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài

C. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài thành lập

D. Tất cả các phương án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này