Theo Luật Lao động, tiền lương của người lao động được trả như thế nào?

Theo Luật Lao động, tiền lương của người lao động được trả như thế nào?

A. Do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định

B. Trả theo năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, do hai bên thỏa thuận

C. Trả theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, mức lương không thể thấp hơn mức tối thiểu do Nhà nước quy định

D. Theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu do Nhà nước quy định

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này