Theo pháp luật bảo hiểm xã hội, nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội không bao gồm nội dung nào sau đây?

Theo pháp luật bảo hiểm xã hội, nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

B. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

C. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội

D. Hợp tác quốc tế về kinh doanh bảo hiểm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này