Theo pháp luật về đầu tư hiện hành của nước ta, hoạt động nào sau đây không thuộc đầu tư trực tiếp?

Theo pháp luật về đầu tư hiện hành của nước ta, hoạt động nào sau đây không thuộc đầu tư trực tiếp?

A. Đầu tư mở rộng kinh doanh

B. Mua cổ phần hoặc góp vốn tham gia quản lý hoạt động đầu tư

C. Mua cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trị khác

D. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này