Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm nào chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận?

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm nào chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận?

A. Trước khi triển khai dự án, phương án

B. Trong khi triển khai dự án, phương án

C. Sau khi triển khai dự án, phương án

D. Câu a và b đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này