Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế có quy mô bao nhiêu giường bệnh phải thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế có quy mô bao nhiêu giường bệnh phải thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

A. 30 giường bệnh trở lên

B. Dưới 30 giường bệnh

C. Dưới 50 giường bệnh

D. 50 giường bệnh trở lên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này