Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

A. Dưới 100 tấn sản phẩm/năm

B. Dưới 200 tấn sản phẩm/năm

C. Dưới 300 tấn sản phẩm/năm

D. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này