Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

Theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất bao nhiêu tấn sản phẩm/năm phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường?

A. Dưới 500 tấn sản phẩm/năm

B. Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

C. Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

D. Dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này