Thoái hoá Adrenalin, Noradrenalin do 2 enzym:

Thoái hoá Adrenalin, Noradrenalin do 2 enzym:

A. MAO và COMT

B. COMT và  ATPase

C. Proteinkinase và MAO.

D. COMT và phosphorylase

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thoái hoá Adrenalin, Noradrenalin do 2 enzym:

Bạn đang xem: Thoái hoá Adrenalin, Noradrenalin do 2 enzym: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP