BỘ Đề cương ôn tập giữa kì 2 hóa 10 CÓ ĐÁP ÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2023 MỚI NHẤT

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
BỘ Đề cương ôn tập giữa kì 2 hóa 10 CÓ ĐÁP ÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2023 MỚI NHẤT, Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 2 Hóa 10 Chân trời sáng tạo năm 2022-2023 được soạn dưới dạng file word gồm 8 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KT GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN HÓA 10

NĂM HỌC: 2022-2023

NỘI DUNG 1: LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1.
Liên kết tạo thành do sự góp chung electron thuộc loại liên kết

A. ion. B. cộng hóa trị. C. kim loại. D. hidro.

Câu 2. Liên kết cộng hóa trị là liên kết hóa học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng

A. một electron chung B. sự cho-nhận electron

A. một cặp electron góp chung D. một hay nhiều cặp electron dùng chung.

Câu 3. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử CH4 là loại liên kết nào sau đây (biết độ âm điện của nguyên tử H là 2,2 và C là 2,55)?

A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực.

C. Liên kết hiđro. D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 4. Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không phân cực ?

A. H2O. B. HCl. C. NH3. D. Cl2.

Câu 5. Chất nào sau đây không có liên kết cộng hoá trị phân cực?

A. O₂. B. CO2. C. NH3. D. HCl.

Câu 6. Dãy gồm các hợp chất đều có liên kết cộng hóa trị là

A. NaCl, CaO. B. HCl, CO2. C. KCl, Al2O3. D. MgCl2, Na2O.

Sử dụng giá trị độ âm điện các nguyên tố được cho trong bảng sau đề trả lời các câu hỏi 7, 8

Nguyên tố
Độ âm điện
Nguyên tố
Độ âm điện
Na​
0,93​
O​
3,44​
H​
2,20​
Br​
2,96​
C​
2,55​
Cl​
3,16​
N​
3,04​
F​
3,98​
Câu 7. Liên kết nào dưới đây là liên kết cộng hoá trị không phân cực?

A. Na-O. B. O-H. C. Na-C. D. C-H.

Câu 8. Liên kết nào trong các liên kết sau là phân cực nhất?

A. C-H. B. C-F. C. C-Cl. D. C-Br.

Câu 9. Liên kết cộng hoá trị thường được hình thành giữa

A.Các nguyên tử nguyên tố kim loại với nhau

B.Các nguyên tử nguyên tố phi kim với nhau

C.Các nguyên tử nguyên tố kim loại với các nguyên tố phi kim

D.Các nguyên tử khí hiếm với nhau.

Câu 10.Điều nào sau đây sai khi nói về tính chất của hợp chất cộng hoá trị?

A. Các hợp chất cộng hoá trị có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp hơn các hợp chất ion.

B. Các hợp chất cộng hoá trị có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí trong điều kiện thường.

C. Các hợp chất cộng hoá trị đều dẫn điện tốt.

D. Các hợp chất cộng hoá trị không phân cực tan được trong dung môi không phân cực.

Câu 11. Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị?

A. BaCl2, NaCl, NO2. B. SO2, CO2, Na2O2.

C. SO3, H2S, H2O. D. CaCl2, F2O, HCl.

Câu 12. Trong phân tử iodine (I2), mỗi nguyên tử iodine đã góp một electron để tạo cặp electron chung. Nhờ đó, mỗi nguyên tử iodine đã đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm nào dưới đây?

A. Xe. B. Ne. C. Ar. D. Kr.

Câu 13. Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:

A. O = C ® O. B. O = C = O. C. O – C = O. D. O = C ¬ O.

Câu 14. Cho công thức Lewis của các phân tử sau:


Số phân tử mà nguyên tử trung tâm không thoả mãn quy tắc octet là

A.1 B.2 C.3 D.4

Câu 15. Trong phân tử ammonia (NH3), số cặp electron chung giữa nguyên tử nitrogen và các nguyên tử hydrogen là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 16. Số lượng cặp electron dùng chung trong các phân tử H2, O2, N2, F2 lần lượt là:

A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 3, 1 C. 2, 2, 2, 2 D. 1, 2, 2, 1

Câu 17. Nhóm chất nào sau đây có liên kết “cho – nhận”?

A. NaCl, CO2. B. HCl, MgCl2.

C. H2S, HCl. D. NH4NO3, HNO3.

Câu 18. Xét phân tử H2O, cho những phát biểu sau:

(a) Liên kết H-O là liên kết cộng hoá trị không phân cực

(b) Liên kết H-O là liên kết cộng hoá trị phân cực

(c) Cặp electron dùng chung trong liên kết H-O lệch về phía nguyên tử O

(d) Cặp electron dùng chung trong liên kết H-O lệch về phía nguyên tử H

(e) Cặp electron dùng chung trong liên kết H-O phân bố đều giữa hai nguyên tử.

(g) Nguyên tử O còn hai cặp electron hoá trị riêng.

Số phát biểu đúng là

2. B. 3. C. 4. D. 5.

II. TỰ LUẬN

Câu 1.
Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: Cl (3,16); O (3,44); N (3,04); H (2,20); Al (1,61); Na (0,93). Xác định kiểu liên kết (liên kết ion? cộng hóa trị không phân cực? cộng hóa trị phân cực?) trong các phân tử sau: HCl, H2, NH3 Na2O, O2, NaCl, AlCl3.

Câu 2. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Cl2, O2, N2.

HCl, H2S, H2O, CH4, C2H4, C2H2, CO2

1678984636811.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm chương 1 hóa 10 nâng cao bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 1 bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 1 violet bài tập trắc nghiệm hóa 10 nâng cao chương halogen các dạng bài tập trắc nghiệm hóa 10 câu hỏi trắc nghiệm hóa 10 giữa kì 1 giải nhanh trắc nghiệm hóa 10 giải trắc nghiệm hóa 10 giải đề cương hoá 10 giải đề cương hóa 10 học kì 1 giải đề cương hóa 10 học kì 2 giải đề cương hóa lớp 10 mẹo làm trắc nghiệm hóa 10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa 10 soạn đề cương hóa 10 trắc nghiệm chương 1 hóa 10 violet trắc nghiệm chương 2 hóa 10 violet trắc nghiệm chương 3 hóa 10 violet trắc nghiệm hóa 10 trắc nghiệm hoá 10 axit sunfuric trắc nghiệm hóa 10 bài 1 trắc nghiệm hóa 10 bài 12 trắc nghiệm hóa 10 bài 13 trắc nghiệm hóa 10 bài 2 trắc nghiệm hóa 10 bài 4 trắc nghiệm hóa 10 bài 5 trắc nghiệm hóa 10 bài 6 trắc nghiệm hóa 10 bài 7 trắc nghiệm hóa 10 bài 8 trắc nghiệm hóa 10 bài 9 trắc nghiệm hóa 10 bảng tuần hoàn các nguyên tố trắc nghiệm hóa 10 cả năm trắc nghiệm hóa 10 chương 1 trắc nghiệm hóa 10 chương 1 2 trắc nghiệm hóa 10 chương 1 bài 1 trắc nghiệm hoá 10 chương 1 chương 2 trắc nghiệm hóa 10 chương 1 có đáp án trắc nghiệm hóa 10 chương 1 nâng cao trắc nghiệm hóa 10 chương 1 nguyên tử trắc nghiệm hóa 10 chương 1 pdf trắc nghiệm hóa 10 chương 1 pdf có đáp án trắc nghiệm hóa 10 chương 1 và 2 trắc nghiệm hóa 10 chương 1 violet trắc nghiệm hóa 10 chương 2 trắc nghiệm hóa 10 chương 3 trắc nghiệm hóa 10 chương 4 trắc nghiệm hóa 10 chương 6 trắc nghiệm hóa 10 chương halogen violet trắc nghiệm hóa 10 chương nguyên tử trắc nghiệm hóa 10 có đáp án trắc nghiệm hóa 10 cuối kì 1 trắc nghiệm hóa 10 giữa hk1 trắc nghiệm hóa 10 giữa học kì 2 trắc nghiệm hóa 10 giữa kì 1 trắc nghiệm hóa 10 giữa kì 2 trắc nghiệm hóa 10 h2s trắc nghiệm hóa 10 halogen trắc nghiệm hóa 10 hk1 trắc nghiệm hóa 10 hk2 trắc nghiệm hóa 10 hk2 có đáp án trắc nghiệm hóa 10 hóa trị và số oxi hóa trắc nghiệm hóa 10 học kì 1 trắc nghiệm hóa 10 học kì 1 violet trắc nghiệm hóa 10 học kì 2 online trắc nghiệm hóa 10 kì 1 trắc nghiệm hóa 10 kì 2 trắc nghiệm hóa 10 kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm hóa 10 kiểm tra 15 phút trắc nghiệm hóa 10 kiểm tra giữa kì trắc nghiệm hóa 10 liên kết cộng hóa trị trắc nghiệm hóa 10 liên kết hóa học trắc nghiệm hóa 10 liên kết ion trắc nghiệm hóa 10 lưu huỳnh trắc nghiệm hóa 10 nâng cao trắc nghiệm hóa 10 nâng cao chương 2 trắc nghiệm hóa 10 nâng cao chương 6 trắc nghiệm hóa 10 nguyên tử trắc nghiệm hóa 10 nhóm halogen trắc nghiệm hóa 10 online trắc nghiệm hóa 10 oxi hóa khử trắc nghiệm hóa 10 oxi lưu huỳnh trắc nghiệm hóa 10 oxi ozon trắc nghiệm hóa 10 pdf trắc nghiệm hóa 10 phần halogen trắc nghiệm hóa 10 phản ứng oxi hóa khử trắc nghiệm hóa 10 thành phần nguyên tử trắc nghiệm hóa 10 thi giữa học kì 1 trắc nghiệm hóa 10 thi giữa kì 1 trắc nghiệm hóa 10 thi giữa kì 2 trắc nghiệm hóa 10 thi học kì 1 trắc nghiệm hóa 10 thi học kì 2 trắc nghiệm hóa 10 vietjack trắc nghiệm hóa 10 violet trắc nghiệm hóa 10 vungoi trắc nghiệm hóa học 10 trắc nghiệm hóa học 10 chương 1 trắc nghiệm hóa học 10 online trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 trắc nghiệm hóa lớp 10 trắc nghiệm hóa lớp 10 chương 1 trắc nghiệm hóa lớp 10 chương halogen trắc nghiệm môn hóa 10 trắc nghiệm môn hóa 10 có đáp án đề cương hóa 10 đề cương hóa 10 chương 1 đề cương hóa 10 chương 2 đề cương hóa 10 chương 3 đề cương hóa 10 cuối kì 1 đề cương hóa 10 giữa học kì 1 đề cương hóa 10 giữa kì 1 đề cương hóa 10 giữa kì 2 đề cương hóa 10 hk1 đề cương hóa 10 hk2 đề cương hóa 10 hk2 có đáp án đề cương hóa 10 học kì 1 đề cương hóa 10 học kì 1 có đáp án đề cương hóa 10 học kì 1 có đáp an violet đề cương hóa 10 học kì 1 lý thuyết đề cương hóa 10 học kì 1 trắc nghiệm đề cương hóa 10 học kì 1 violet đề cương hóa 10 học kì 2 đề cương hóa 10 học kì 2 có đáp án đề cương hóa 10 học kì 2 trắc nghiệm đề cương hóa 10 học kì 2 violet đề cương hóa 10 kì 1 đề cương hóa 10 kì 2 đề cương hóa lớp 10 đề cương hóa lớp 10 cuối năm đề cương hóa lớp 10 học kì 2 đề cương học kì 2 môn hóa học khối 10 đề cương môn hóa lớp 10 học kì 1 đề cương môn hóa lớp 10 học kì 2 đề cương ôn tập giữa kì 1 hóa 10 đề cương ôn tập hóa 10 đề cương ôn tập hóa 10 cả năm đề cương ôn tập hóa 10 chương halogen đề cương ôn tập hóa 10 có đáp án đề cương ôn tập hóa 10 giữa học kì 1 đề cương ôn tập hóa 10 hk2 violet đề cương ôn tập hóa 10 học kì 1 đề cương on tập hóa 10 học kì 1 trắc nghiệm đề cương ôn tập hóa 10 học kì 1 violet đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 violet đề cương ôn tập hóa 10 trắc nghiệm đề cương ôn tập hóa học kì 2 lớp 10 đề cương ôn tập hóa học lớp 10 học kì 2 đề cương ôn tập hóa lớp 10 hk1 đề cương ôn tập hóa lớp 10 học kì 2 đề cương ôn tập học kì 1 hóa 10 violet đề cương ôn tập học kì 2 hóa 10 violet đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa 10 đề cương ôn thi hóa 10 học kì 2 đề cương ôn thi hóa học 10 học kì 2 đề cương ôn thi hóa học kì 2 lớp 10 đề cương on thi hsg hóa 10 đề cương ôn thi vào lớp 10 môn hóa đề kiểm tra trắc nghiệm hóa 10 chương 1 đề thi trắc nghiệm hóa 10 giữa học kì 1 đề thi trắc nghiệm môn hóa 10 học kì 2 đề trắc nghiệm hóa 10
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  70,874
  Bài viết
  72,260
  Thành viên
  67,263
  Thành viên mới nhất
  Lê Thị Anh Thi

  Thành viên Online

  Top