Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Hóa 2023 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Lần 1 CÓ ĐÁP ÁN

Ngày gửi

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Hóa 2023 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Lần 1 CÓ ĐÁP ÁN, Đề thi thử tốt nghiệp môn Hóa 2023 Chuyên Lam Sơn lần 1 có lời giải chi tiết được soạn dưới dạng file word và PDF gồm 6 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi có 04 trang)
KỲ THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2023
LẦN 1

Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 11/01/2023
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Đề gốc


Họ và tên thí sinh:..........................................Số báo danh:.......................


· Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

· Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Số nhóm cacboxyl (-COOH) trong phân tử axit glutamic bằng

A.1 B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe. B. Mg C. Cu. D. Al.

Câu 3: Số liên kết peptit có trong phân tử Gly-Ala-Val-Gly-Val là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Hợp chất nào sau đây có chứa vòng benzen trong phân tử?

A. Anilin. B. Glyxin. C. Glucozơ. D. Alanin.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức?

A. C2H4(OH)2. B. H2NC2H4COOH.

C. CH3COOH. D. CH2(CHO)2.

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại chất lưỡng tính ?

A. NaOH. B. Ca(OH)2. C. NaCl. D. Al(OH)3.

Câu 7: Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại?

A.Tính cứng. B.Tính khử. C.Tính dẻo. D.Tính dẫn điện.

Câu 8: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Na+ và SO42-. B. Cu2+ và NO3-. C. Fe3+ và OH-. D. Ba2+ và OH-.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ. B. Saccarozơ. C. Amilozơ. D. Glucozơ.

Câu 10: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg. B. Cu. C. Na. D. Al.

Câu 11: Phản ứng trùng hợp dùng điều chế polime nào sau đây?

A. Poli(etilen terephtalat). B. Poli(phenol-fomanđehit).

C. Poli(hexametylen ađipamit). D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 12: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3 là

A. +4. B. -4. C. +2. D. + 6.

Câu 13:Hợp chất nào sau đây là chất béo?

A. (C17H35COO)3C3H5. B. (CH3COO)2C2H4.

C. C3H5(OH)3. D. C17H33COOH.

Câu 14:Trong hoá học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng este hoá?

A. CH3COOC2H5 + NaOH CH3COONa + C2H5OH.

B. CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH.

C. CH3COOC2H5 + 5O2 4CO2 + 4H2O.

D. CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O.

Câu 15: Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)2CH-NH2. B. CH3-NH-CH3.

C. (CH3)3N. D. CH3-CH2-NH2.

Câu 16: Công thức hóa học của axit panmitic là

A. CH3[CH2]10COOH. B. CH3[CH2]16COOH.

C. CH3[CH2]14COOH. D. CH3[CH2]12COOH

Câu 17:
Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

1676346596277.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm hóa học thi thpt quốc gia bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa câu hỏi trắc nghiệm hóa thpt quốc gia de thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 10 de thi thử tốt nghiệp 2020 môn hóa violet de thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 violet de thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa violet khảo sát chất lượng khảo sát chất lượng hóa khảo sát chất lượng hóa 10 đề khảo sát chất lượng hóa 11 khảo sát chất lượng lớp 12 môn toán thanh hóa khảo sát chất lượng đầu năm khảo sát eq khảo sát hệ thống khảo sát môn học tài liệu hóa học luyện thi thpt quốc gia 2020 tài liệu hóa ôn thi đại học tài liệu hóa thpt tài liệu ôn hóa thpt quốc gia tài liệu ôn hsg hóa 10 tài liệu ôn hsg hóa 11 tài liệu ôn thi hóa học thpt tài liệu ôn thi hsg hóa 10 tài liệu ôn thi hsg hóa 8 tài liệu ôn thi hsg hóa 9 tài liệu ôn thi hsg hóa thpt tài liệu ôn thi thpt môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2020 môn hóa tài liệu on thi thpt quốc gia 2020 môn hóa violet tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2021 môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa tài liệu thi hóa thpt tài liệu thi thpt quốc gia môn hóa tải đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 thi thử fce thi thử tốt nghiệp hóa thi thử tốt nghiệp thpt trắc nghiệm hóa dược trắc nghiệm hóa dược 1 trắc nghiệm hóa dược 2 trắc nghiệm hóa học trắc nghiệm hóa online trắc nghiệm hóa thi thpt trắc nghiệm hóa thpt trắc nghiệm lý thuyết hóa thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia có đáp an trắc nghiệm môn hóa dược tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 1 môn hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 2 môn hóa học thpt đáp án trắc nghiệm module 3 hóa học thpt đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12 giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương on thi tốt nghiệp môn hóa 12 violet đề khảo sát chất lượng 12 thanh hoá đề khảo sát chất lượng lần 3 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 thanh hóa đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi hóa 8 đề khảo sát chất lượng lớp 12 thpt thanh hóa đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 11 đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 9 đề thi hoá tốt nghiệp thpt 2020 mã 202 đề thi hóa tốt nghiệp thpt 2021 đề thi hóa tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 thanh hóa đề thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 11 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa violet đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp 2020 môn hóa violet đề thi tốt nghiệp anh 2020 đề thi tốt nghiệp hóa đề thi tốt nghiệp hóa 2012 đề thi tốt nghiệp hóa 2012 file word đề thi tốt nghiệp hóa 2013 violet đề thi tốt nghiệp hóa 2018 đề thi tốt nghiệp hóa 2019 đề thi tốt nghiệp hóa 2020 đề thi tốt nghiệp hóa 2021 đề thi tốt nghiệp hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp khoa học 2020 đề thi tốt nghiệp lý 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2013 có đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2018 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2015 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2021 đề thi tốt nghiệp sử đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hoá đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa học đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt hoá 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn hoá học đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa năm 2012 đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đề tốt nghiệp hóa 2020
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  70,929
  Bài viết
  72,315
  Thành viên
  67,263
  Thành viên mới nhất
  dangdayne

  Thành viên Online

  Top