Từ vựng tiếng anh lớp 9 chương trình mới ĐẦY ĐỦ - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Từ vựng tiếng anh lớp 9 chương trình mới ĐẦY ĐỦ được soạn dưới dạng file word gồm 21 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023


- foreign /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài

+ foreigner /ˈfɒrənə(r)/ (n): người nước ngoài

- activity /ækˈtɪvəti/ (n): hoạt động

- correspond /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ

- at least /ət - liːst/: ít nhất

- modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại

- ancient /ˈeɪnʃənt/ (a): cổ xưa

- impress /ɪmˈpres/ (v): gây ấn tượng

+ impression /ɪmˈpreʃn/ (n): sự gây ấn tượng

+ impressive /ɪmˈpresɪv/(a): gây ấn tượng

- beauty /ˈbjuːti/ (n): vẻ đẹp

+ beautiful /ˈbjuːtɪfl/ (a): đẹp

+ beautify /ˈbjuːtɪfaɪ/ (v): làm đẹp

- friendliness /ˈfrendlinəs/ (n): sự thân thiện

- mausoleum /ˌmɔːsəˈliːəm/ (n) lăng mộ

- mosque /mɒsk/ (n) nhà thờ Hồi giáo

- primary school /ˈpraɪməri - skuːl/: trường tiểu học

- secondary school /ˈsekəndri - skuːl /: trường trung học

- peace /piːs/(n): hòa bình, sự thanh bình

+ peaceful /ˈpiːsfl/ (a): thanh bình, yên tĩnh

- atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n): bầu không khí

- pray /preɪ/(v): cầu nguyện

- abroad /əˈbrɔːd/ (a) (ở, đi) nước ngoài

- depend on /dɪˈpend/ = rely on /rɪˈlaɪ/ : tùy thuộc vào, dựa vào

- anyway /ˈeniweɪ/ (adv): dù sao đi nữa

- keep in touch with: giữ liên lạc

- worship/ˈwɜːʃɪp/ (v): thờ phượng

- similar /ˈsɪmələ(r)/ (a): tương tự

- industry /ˈɪndəstri/ (n) : ngành công nghiệp

+ industrial /ɪnˈdʌstriəl/ (a): thuộc về công nghiệp

- temple/ˈtempl/ (n): đền, đình

- association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/ (n): hiệp hội

- Asian /ˈeɪʃn/ (a): thuộc Châu Á

- divide into /dɪˈvaɪd/: chia ra

- region /ˈriːdʒən/ (n): vùng, miền

+ regional /ˈriːdʒənl/ (a): thuộc vùng, miền

- comprise /kəmˈpraɪz/ (v): bao gồm

tropical /ˈtrɒpɪkl/ (a): thuộc về nhiệt đới

- climate /ˈklaɪmət/ (n) khí hậu

- unit of currency /ˈjuːnɪt - əv-/ˈkʌrənsi /: đơn vị tiền tệ

- consist of /kənˈsɪst/ = include /ɪnˈkluːd/ (v): bao gồm, gồm có

- population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n) dân số

- Islam /ˈɪzlɑːm/ (n): Hồi giáo

- official /əˈfɪʃl/ (a): chính thức

- religion /rɪˈlɪdʒən/ (n) tôn giáo

+ religious /rɪˈlɪdʒəs/ (a) thuộc về tôn giáo

- in addition /əˈdɪʃn/: ngoài ra

- Buddhism /ˈbʊdɪzəm/(n): Phật giáo

- Hinduism /ˈhɪnduːɪzəm/ (n) Ấn giáo

- widely /ˈwaɪdli/ (adv): một cách rộng rãi

- educate /ˈedʒukeɪt/(v): giáo dục

+ education /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): nền giáo dục

+ educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (a) thuộc về giáo dục

- instruct /ɪnˈstrʌkt/(v): hướng dẫn, chỉ dạy

+ instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): việc giáo dục

+ instructor /ɪnˈstrʌktə(r)/(n): người hướng dẫn

- compulsory /kəmˈpʌlsəri/ (a): bắt buộc

- area /ˈeəriə/ (n): diện tích

- member country /ˈmembə(r) -ˈkʌntri/ : quốc gia thành viên

- relative/ˈrelətɪv/ (n): nhân thân, bà con

- farewell party /ˌfeəˈwel - ˈpɑːti/: tiệc chia tay

- hang – hung – hung /hæŋ - hʌŋ - hʌŋ/ (v): treo, máng

1674129123284.png
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai -
 • Từ khóa
  bài tập chuyên đề tiếng anh 9 bài tập tiếng anh 9 nâng cao bài tập tiếng anh nâng cao lớp 9 các bài tập tiếng anh nâng cao lớp 9 các chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 9 các chuyên đề tiếng anh 9 các chuyên đề tiếng anh lớp 9 chuyên đề anh 9 chuyên đề anh 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 violet chuyên đề bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 chuyên đề bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 chuyên đề câu so sánh môn tiếng anh lớp 9 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh 9 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 9 chuyên đề ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 9 chuyên đề so sánh tiếng anh 9 chuyên đề tiếng anh 9 chuyên đề tiếng anh 9 có đáp án chuyên đề tiếng anh 9 nâng cao chuyên đề tiếng anh lớp 9 chuyên đề tìm lỗi sai tiếng anh 9 chuyên đề viết lại câu tiếng anh 9 chuyên đề word form lớp 9 chuyên đề đọc hiểu tiếng anh lớp 9 giải bài tập nâng cao tiếng anh 9 sách chuyên đề tiếng anh lớp 9 đề thi tiếng anh chuyên lớp 9
 • Bump Thread

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  P
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  285
  phamvancong
  gvthcs_tranvietthang
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  2K
  gvthcs_tranvietthang
  gvthcs_tranvietthang

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  19,259
  Bài viết
  20,565
  Thành viên
  62,700
  Thành viên mới nhất
  Nguyễn Hương Giangg

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top