Tín hiệu di truyền được mã hoá bởi trình tự sắp xếp các bộ ba của từng nucleotic trong phân tử:

Tín hiệu di truyền được mã hoá bởi trình tự sắp xếp các bộ ba của từng nucleotic trong phân tử:

A. ARNt

B. ARNm

C. ADN

D. Protid

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này