Tổ chức kinh tế chuyển QSDĐ thì không phải nộp thuế chuyển QSDĐ.

Tổ chức kinh tế chuyển QSDĐ thì không phải nộp thuế chuyển QSDĐ.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì chỉ có những tổ chức kinh tế thỏa mãn quy định của khoản 5 điều 2 Luật số 17/1999/QH10 ngày 21/12/1999 mới không phải nộp thuế chuyển QSDĐ: “Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển QSDĐ: Tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất có chuyển nhượng QSDĐ thuê”

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này