Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý các khu vực công cộng?

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân quản lý các khu vực công cộng?

A. Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi quản lý

B. Bố trí công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường

C. Niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

D. Câu a, b, c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này