Trong các bản hiến pháp sau đây, bản hiến pháp nào không được thực hiện ở cả hai miền Nam- Bắc?

Trong các bản hiến pháp sau đây, bản hiến pháp nào không được thực hiện ở cả hai miền Nam- Bắc?

A. Hiến pháp năm 1959

B. Hiến pháp năm 1946

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này