Trong cán cân thanh toán, giao dịch quốc tế của một quốc gia có thể chia thành ba loại chính:

Trong cán cân thanh toán, giao dịch quốc tế của một quốc gia có thể chia thành ba loại chính:

A. Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn, và dự trữ quốc gia

B. Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và các khoản chi tiêu của chính phủ

C. Tài khoản chi tiêu của chính phủ, tài khoản vốn, và dự trữ quốc gia

D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này