Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy được 9 ATP ở những giai đoạn nào: 1.Gđ 1 → Gđ 2  :  AcetylCoA  → Citrat 2.Gđ 2 → Gđ 7  :  Citrat → Malat 3.Gđ 3 → Gđ 8  :  Isocitrat → Oxaloacetat 4.Gđ 3 → Gđ 7  :  Isocitrat → Malat 5.Gđ 4 → Gđ 8  :  (alpha)-Cetoglutatrat → Oxaloacetat

Trong chu trình Krebs, năng lượng tích lũy được 9 ATP ở những giai đoạn nào:

1.Gđ 1 → Gđ 2  :  AcetylCoA  → Citrat

2.Gđ 2 → Gđ 7  :  Citrat → Malat

3.Gđ 3 → Gđ 8  :  Isocitrat → Oxaloacetat

4.Gđ 3 → Gđ 7  :  Isocitrat → Malat

5.Gđ 4 → Gđ 8  :  (alpha)-Cetoglutatrat → Oxaloacetat

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 1,3,4

D. 2,4,5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này