Trong chuỗi hô hấp tế bào có sự tham gia của các enzym sau:

Trong chuỗi hô hấp tế bào có sự tham gia của các enzym sau:

A. Các dehydrogenase có coenzym NAD+ và các cytocrom

B. Các dehydrogenase có coenzym FAD và các cytocrom

C. Các dehydrogenase có các coenzym: NAD+, FAD

D. NAD+, FAD, CoQ, và các cytocrom

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này