Trong công ty Hợp Danh, thành viên Hợp Danh có quyền:

Trong công ty Hợp Danh, thành viên Hợp Danh có quyền:

A. Chuyển 1 phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình tại công ty cho người khác

B. Làm chủ doanh nghiệp tư nhân

C. Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận theo quy định của công ty.

D. Nhân danh cá nhân thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để phục vụ tổ chức, cá nhân khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này