Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng sẽ tác động:

Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng sẽ tác động:

A. Giảm mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng.

B. Tăng mức cầu tiền tệ

C. Giảm mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng, giãm nhu cầu đầu tư

D. Tăng mức cầu tiền tệ, giãm tiêu dùng, tăng nhu cầu đầu tư

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này