Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu bên bán giao ít hơn số lượng đã thoã thuận thì bên mua có quyền:

Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu bên bán giao ít hơn số lượng đã thoã thuận thì bên mua có quyền:

A. Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

B. Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn lại.

C. Huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này