Trong một cuộc bán đấu giá, người mua được hàng hóa đã nộp một khoảng tiền nộp trước mà từ chối mua thì khoảng tiền đó sẽ được xử lí như thế nào?

Trong một cuộc bán đấu giá, người mua được hàng hóa đã nộp một khoảng tiền nộp trước mà từ chối mua thì khoảng tiền đó sẽ được xử lí như thế nào?

A. Trả lại 1/3 số tiền đặt trước cho người mua.

B. Trả lại 1/2 số tiền đặt trước cho người mua.

C. Khoảng tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng.

D. Hoàn trả lại toàn bộ cho người mua.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này