Trong nước tiểu, các yếu tố nào sau đây phụ thuộc vào chế độ ăn: 1. pH nước tiểu 2. Tỷ trọng nước tiểu 3. Creatinin nước tiểu 4. Urê nước tiểu 5. Axit Uric nước tiểu Chọn tập hợp đúng:

Trong nước tiểu, các yếu tố nào sau đây phụ thuộc vào chế độ ăn:

1. pH nước tiểu

2. Tỷ trọng nước tiểu

3. Creatinin nước tiểu

4. Urê nước tiểu

5. Axit Uric nước tiểu

Chọn tập hợp đúng:

A. 1, 4, 5

B. 1, 3, 5

C. 2, 3, 5

D. 1, 3, 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này