Từ năm 1930 đến năm 2000, sự kiện nào “có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam” ?

Từ năm 1930 đến năm 2000, sự kiện nào “có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của cách mạng Việt Nam” ?

A. Hiệp định Giơnevơ.

B. Chiến thắng Điện Biên Phủ.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

D. Cách mạng tháng Tám thành công.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá
Cách giải: Sự ra đời của Đảng là một xu thế khách quan vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản , là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam , là sự chuẩn bị tất yếu cho những bước phátb triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
=> chọn đáp án C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site