TUYỂN TẬP Đề thi thử vào lớp 10 thpt môn toán TP.HCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

TUYỂN TẬP Đề thi thử vào lớp 10 thpt môn toán TP.HCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT được yopovn sưu tầm, chia sẻ. Thầy cô download file theo links.

TUYỂN TẬP Đề thi thử vào lớp 10 thpt môn toán TP.HCM

Đề số 1. Đề TKTS10, Năm học: 2024 − 2025, Trường THCS Á Châu . . . 4
Đề số 2. Đề TKTS10, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS Bình Quới 8
Đề số 3. Đề tham khảo tuyển sinh, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Thanh Đa – Bình Thạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Đề số 4. Đề tuyển sinh lớp 10, Năm học: 2024−2025, Trường THCSBình
Lợi Trung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Đề số 5. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Rạng Đông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Đề số 6. Đề tham khảo tuyển sinh vào lớp 10, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS PHÚ MỸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Đề số 7. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2023 − 2024, Phòng
GD&ĐT Quận 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Đề số 8. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 , Năm học: 2024 − 2025,
PHÒNG GD& ĐT QUẬN 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Đề số 9. Đề tham khảo tuyển sinh 10 , Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS THANH ĐA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Đề số 10. Đề Tham Khảo Tuyển Sinh 10, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Yên Thế – Quận Bình Thạnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Đề số 11. Đề TKTS10-2024-2025, Năm học: 2023 − 2024, THCS Trương
Công Định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Đề số 12. Đề kiểm tra giữa kì 2, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS
Lam Sơn – Bình Thạnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Đề số 13. Đề Tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Hà Huy Tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Đề số 14. Đề tuyển sinh 10, Năm học: 2023−2024, Trường THCS Đống
Đa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Đề số 15. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Quận
7 – Đề 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Đề số 16. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Nguyễn Văn Bé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Đề số 17. ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10, Năm học:
2024 − 2025, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Đề số 18. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Cửu Long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Đề số 19. Đề đề nghị Tuyển sinh 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường
THCS Chu Văn An . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Đề số 20. Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Hậu Giang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Đề số 21. Đề tham khảo TS 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS
Lê Anh Xuân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Đề số 22. Đề đề nghị Tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Lê Quý Đôn Quận 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Đề số 23. Đề thi tuyển sinh 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS
Lữ Gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Đề số 24. Đề Tham Khảo Tuyển Sinh 10, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Nguyễn Minh Hoàng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

1

¤ Đề GHK2 Toán – TPHCM LATEX Toán – THPT 2018
Đề số 25. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2024 − 2025, Trường
THCS Nguyễn Văn Phú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Đề số 26. Đề Tham Khảo TS10, Năm học: 2024 − 2025, Trường THCS
Việt Mỹ Q11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Đề số 27. Đề Tham khảo tuyển sinh vào 10, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS Phước Hiệp – Củ Chi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Đề số 28. ĐỀ THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH 10, Năm học: 2023−
2024, Trường THCS BÌNH HÒA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Đề số 29. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10, Năm học: 2023 − 2024,
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Đề số 30. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
TRƯỜNG TH–THCS HỒNG NGỌC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Đề số 31. ĐỀ ĐỀ NGHỊ TS10-HCM-2024, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Đồng Khởi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Đề số 32. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Lê Anh Xuân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Đề số 33. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Hùng Vương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Đề số 34. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS TÔN THẤT TÙNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Đề số 35. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Lê Lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Đề số 36. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Tân Thới Hòa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Đề số 37. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Hậu Giang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Đề số 38. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Nguyễn Huệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Đề số 39. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Nguyễn Trãi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Đề số 40. ĐỀ THAM KHẢO TS10-HCM-2024, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Lê Thánh Tông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Đề số 41. KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG,
Năm học: 2024 − 2025, Trường THCS Âu Lạc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Đề số 42. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Đề số 43. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10, Năm học: 2024 − 2025,
Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Đề số 44. Đề thi thử vào lớp 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS
Ngô Quyền. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Đề số 45. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS Quận 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Đề số 46. Đề Tham khảo Tuyển sinh 10, Năm học: 2023−2024, Trường
THCS Phạm Ngọc Thạch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Năm 2023 Trang 2/316 MaT-GK2-20232024

LATEX Toán – THPT 2018 ¤ Đề GHK2 Toán – TPHCM
Đề số 47. Đề tham khảo tuyển sinh 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường
THCS Quang Trung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Đề số 48. ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS QUỐC TẾ Á CHÂU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Đề số 49. Đề Tham khảo TS10, Năm học: 2023 − 2024, Trường THCS
Trường Chinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Đề số 50. Đề kiểm tra tuyển sinh 10, Năm học: 2023 − 2024, Trường
THCS Trần Văn Đang – Quận Tân Bình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Đề số 51. KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG,
Năm học: 2024 − 2025, Trường THCS Trần Văn Quang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Đề số 52. Đề thi thử tuyển sinh 10 TPHCM, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS Lam Sơn – Q. Bình Thạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Đề số 53. Đề thi thử tuyển sinh 10 TPHCM, Năm học: 2023 − 2024,
Trường THCS Điện Biên – Q. Bình Thạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Năm 2023 Trang 3/316 MaT-GK2-20232024

¤ Đề GHK2 Toán – TPHCM LATEX Toán – THPT 2018

NHÓM LATEX TOÁN THPT 2018
TRƯỜNG THCS Á CHÂU
(Đề kiểm tra có 01 trang)
ĐỀ SỐ 1

ĐỀ TKTS10
Năm học: 2024 − 2025
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 (không kể phát đề)

1708490419565.png

DOWNLOAD FILE Đề thi thử vào lớp 10 thpt môn toán

download.png

THẦY CÔ TẢI NHÉ!

1/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Đề thi thử vào lớp 10 môn toán 2024 - 2025

<< TUYỂN TẬP 151 Đề thi thử vào lớp 10 môn toán 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site