Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc đến:

Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc đến:

A. Hoạt động thương mại quốc tế

B. Trạng thái cán cân thanh toán, tốc độ tăng trưởng kinh tế

C. Lạm phát và việc làm

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này