Tỷ lệ ( % ) tối đa hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

Tỷ lệ ( % ) tối đa hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào trong Luật BHXH 2014?

A. 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

B. 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

C. 85% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

D. 95% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này