Vận chuyển nhóm 1 carbon là vai trò sinh học của vitamin:

Vận chuyển nhóm 1 carbon là vai trò sinh học của vitamin:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B3

C. Vitamin B6

D. Vitamin B12

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này