Về phương diện năng lượng, chu trình Krebs có ý nghĩa quan trọng là vì:

Về phương diện năng lượng, chu trình Krebs có ý nghĩa quan trọng là vì:

A. Cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể

B. Cung cấp nhiều cơ chất cho hydro

C. Cung cấp nhiều sản phẩm trung gian cần thiết

D. Là trung tâm điều hòa chuyển hóa các chất.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này