Yếu tố nào không trực tiếp gây rối loạn chuổi hô hấp tế bào:

Yếu tố nào không trực tiếp gây rối loạn chuổi hô hấp tế bào:

A. Thiếu sắt

B. Thiếu cơ chất cho hydro

C. Thiếu oxy

D. Thiếu Vit A

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này