Yếu tố nào sau đây sẽ làm cho dòng đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia trong khi các yếu tố khác không đổi?

Yếu tố nào sau đây sẽ làm cho dòng đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia trong khi các yếu tố khác không đổi?

A. Lãi suất cao ở quốc gia nhận đầu tư

B. Kỳ vọng về đồng nội tệ sẽ yếu đi ở quốc gia nhận đầu tư

C. Thuế suất cao ở quốc gia nhận đầu tư

D. Cả câu A và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này