_____________ thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.

_____________ thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.

A. Các ngân hàng đầu tư

B. Các nhà đầu tư cổ phần thường

C. Các nhà phân tích tài chính

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này