Acid inosinic là sản phẩm chung, từ đó tạo ra acid adenylic và acid guanylic?

Acid inosinic là sản phẩm chung, từ đó tạo ra acid adenylic và acid guanylic?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này