Bảo lãnh tín dụng đầu tư là cam kết của cơ quan nhà nước:

Bảo lãnh tín dụng đầu tư là cam kết của cơ quan nhà nước:

A. Về khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn của người đi vay đối với người cho vay

B. Về việc hỗ trợ một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay

C. Về việc trả một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay

D. Về việc trả một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay khi người đi vay không trả được nợ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này