Các bước tiến hành của phương pháp chi phí có mấy bước?

Các bước tiến hành của phương pháp chi phí có mấy bước?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này