Các điều kiện tiền đề cho hoạt động thanh tra NH có hiệu quả được thể hiện ở chuẩn mực nào? Nội dung cơ bản của nó là gì?

Các điều kiện tiền đề cho hoạt động thanh tra NH có hiệu quả được thể hiện ở chuẩn mực nào? Nội dung cơ bản của nó là gì?

A. Chuẩn mực 1 và nội dung cơ bản là: xác định mục tiêu trách nhiệm thanh tra rõ ràng, độc lập trong thanh tra, có đủ nguồn nhân lực, luật lệ thanh tra phù hợp, cơ chế chia sẻ thông tin, bảo mật thông tin

B. Chuẩn mực 2 và nội dung là: xác định mục tiêu, trách nhiệm rõ ràng

C. Chuẩn mực 3 và nội dung là: có luật lệ thanh tra phù hợp

D. Gồm B và C

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này