Các enzym tiêu hóa của hợp chất tế bào (cellular compound) được hạn chế trong:

Các enzym tiêu hóa của hợp chất tế bào (cellular compound) được hạn chế trong:

A. Lysosome

B. Ribosome

C. Peroxisome

D. Polysomes

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này