Các loại Resource Record nào sau đây được mô tả trong DNS

 Các loại Resource Record nào sau đây được mô tả trong DNS

A. NAMED

B. NS

C. SOA

 

D. MS

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn B,C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này