Các mô hình quản lý của tổ chức gồm những mô hình nào?

Các mô hình quản lý của tổ chức gồm những mô hình nào?

A. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế máy móc, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án

B. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án

C. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc quản chế máy móc, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án

D. Mô hình có cấu trúc đơn giản, mô hình cấu trúc tính toán, mô hình cấu trúc quản chế chuyên môn, mô hình cấu trúc phân quyền, mô hình cấu trúc nhóm dự án

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này