Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

A. Tên File không được chứa khoảng trắng

B. Tên File không nên có dấu tiếng Việt

C. Tên File được dài trên 255 kí tự

D. Tên File được chấp nhận kí tự #

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

Bạn đang xem: Các phát biểu sau, phát biểu nào đúng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP