Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo

Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo

A. Thực thi /bin/foo vào lúc 10:05 sáng mỗi ngày

B. Thực thi /bin/foo vào 10 tháng 5 hàng năm

C. Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này