Chọn câu phát biểu sai? Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Chọn câu phát biểu sai? Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

A. Cuộc họp của hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên dự họp

B. Quyết định của hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn 1/2 số thành viên dự họp chấp thuận

C. Hội đồng thành viên bầu ra chủtịch hội đồng thành viên

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này