Chọn câu trả lời đúng, thuốc làm thay đổi đáp ứng miễn dịch gồm:

Chọn câu trả lời đúng, thuốc làm thay đổi đáp ứng miễn dịch gồm:

A. Etoposid, topocetan, Docetaxel, Paclitaxel

B. Bevacizumap. Rituximab, erlotinib, sunitinib và sorafenib

C. Tamoxiphen, ức chế aromatase, chất chủ vận gonadotropin, thuốc loại progestin

D. Cytarabin, Azacitidin, Floxuridin, Cabecitabin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này